foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

ROK 2019 - 10.055,56 zł

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019:

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

  1. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja - 3.345 zł
  2. Utrzymanie kosiarek (paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)- 500 zł
  3. Utrzymanie strony internetowej sołectwa - 600 zł
  4. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - 3000 zł
  5. Utrzymanie terenów zielonych - 600 zł
  6. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej - 1.375 zł
  7. Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów - 80 zł
  8. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa, w tym zakup usług fotograficznych - 555,56 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2013, która polegała na zagospodarowaniu terenu gminnego w miejscowości Jędrzejowice, poprzez wykonanie prac mechanicznych, porządkowych oraz wykonanie nasadzeń i wiaty drewnianej. W roku 2019 planujemy zakupić materiały do odmalowania płotu oraz siedzisk i stołów, a także innych drobnych materiałów potrzebnych do modernizacji wiaty rekreacyjnej.  

Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2020:  Cel strategiczny : I.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – cel operacyjny  I.2.2: „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości  gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny  I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.  Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie kosiarek (paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej - Husqvarna R53 oraz wykaszarki spalinowej -Husqvarna 333R,  umożliwi utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki wsi.

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – cel operacyjny  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny  I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa

Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków  na utrzymanie strony internetowej sołectwa na  której zamieszczane są  informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej będzie można promować miejscowość. 

Zadanie zgodne jest  ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym  – cel operacyjny III.1.3  „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”

Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice

W ramach tego zadania mieszkańcy planują zakupić bramki piłkarskie na mini boisko do piłki nożnej. Dzięki  ciągłej modernizacji tego obiektu tworzymy atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim mieszkańcom z terenu naszego sołectwa. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny  II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, cel operacyjny II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i Cel strategiczny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji, cel operacyjny  VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”

 

Utrzymanie terenów zielonych

Środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in. na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą w czynie społecznym, dzięki czemu powstaną piękne skwerki. Ładnie zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do dbania o wizerunek własnych posesji. 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – cel operacyjny  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” i cel operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

 

 

 Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów, która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG  jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym oraz „zatrzymanie”  ludzi  młodych na terenie gminy. 

W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie środków na organizację spotkań pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów.  

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za wizerunek wsi. Są to spotkania służące ww. celom, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, m.in.  Dzień Kobiet, Majówka, Festyn rodzinny- Jędrzejowice Open, Jędrzejki.  Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają szansę na „wyjście z domu”, gospodynie mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, młodzież swoje talenty artystyczne (np. koncert gitarowy) a także sportowe. Mieszkańcy dzięki tym spotkaniom spędzają swój wolny czas w sposób aktywny. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny VI.3  Upowszechnianie sportu i rekreacji – cel operacyjny VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel strategiczny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10  i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych

Środki finansowe w ramach tego zadania  zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do  prowadzenia dokumentacji sołectwa, w tym  zakup usług fotograficznych na potrzeby prowadzenia kroniki sołeckiej. Planuje się również zakup nowej drukarki na potrzeby sołectwa. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.4  „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel strategiczny III.2 Wzmacnianie sołectw i organizacji społecznych –  cel operacyjny  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”.