foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Wieś Jędrzejowice położona jest przy Śleżańskim Parku Krajobrazowym w gminie Dzierżoniów. Współpracę zainicjowaną przez Panią vice Wójt Jolantę Zarzekę, rozpoczęliśmy w 2013 roku. Inwestycja została wdrożona i oddana do użytku w październiku 2014 roku.

Koncepcja „Słonecznej przystani” została oparta o założenie stworzenia miejsca, które wypromowało by wieś a jednocześnie stanowiła miejsce spotkań dla mieszkańców. Wykorzystaliśmy fakt, że Jędrzejowice znajdują się na międzynarodowej trasie Eurovelo 9 (łączącej Bałtyk z Adriatykiem) i wokół tego tematu stworzyliśmy miejsce odpoczynku dla rowerzystów, którzy bardzo często tamtędy przejeżdżają. Dodatkowo zaprojektowaliśmy przestrzeń w postaci zadaszonej wiaty, gdzie mieszkańcy wsi będą mogli sprzedawać swoje produkty lokalne. Jest to pilotażowy projekt stworzenia logistycznych punktów odbioru produktów lokalnych dla małych wsi dla restauratorów czy większych odbiorców z pobliskich miast. Dziękujemy za okazane zaufanie i pomoc Panu Wójtowi Markowi Chmielewskiemu, jego zastępcy Pani Jolancie Zarzece, Pani Sołtys Czesławie Gorgol, Panu Krzysztofowi Hoholowi oraz mieszkańcom wsi Jędrzejowice a także osadzonym z zakładu penitancjarnego w Strzegomiu.

W 2015 roku inwestycja ta otrzymała wyróżnienie w postaci zajęcia 3 miejsca w Konkursie "Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska" w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" (źródło) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Szczególne podziękowania dla Prorektora ds. rozwoju uczelni Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Drabińskiego.

Klub Innowatora - http://www.klubinnowatora.pl/projekty/jędrzejowice-gm-dzierżoniów

 

 

 

 

 

ROK 2019 - 10.055,56 zł

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019:

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

 1. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja - 3.345 zł
 2. Utrzymanie kosiarek (paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)- 500 zł
 3. Utrzymanie strony internetowej sołectwa - 600 zł
 4. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - 3000 zł
 5. Utrzymanie terenów zielonych - 600 zł
 6. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej - 1.375 zł
 7. Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów - 80 zł
 8. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa, w tym zakup usług fotograficznych - 555,56 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2013, która polegała na zagospodarowaniu terenu gminnego w miejscowości Jędrzejowice, poprzez wykonanie prac mechanicznych, porządkowych oraz wykonanie nasadzeń i wiaty drewnianej. W roku 2019 planujemy zakupić materiały do odmalowania płotu oraz siedzisk i stołów, a także innych drobnych materiałów potrzebnych do modernizacji wiaty rekreacyjnej.  

Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2020:  Cel strategiczny : I.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – cel operacyjny  I.2.2: „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości  gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny  I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.  Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie kosiarek (paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej - Husqvarna R53 oraz wykaszarki spalinowej -Husqvarna 333R,  umożliwi utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki wsi.

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – cel operacyjny  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny  I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa

Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków  na utrzymanie strony internetowej sołectwa na  której zamieszczane są  informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej będzie można promować miejscowość. 

Zadanie zgodne jest  ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym  – cel operacyjny III.1.3  „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”

Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice

W ramach tego zadania mieszkańcy planują zakupić bramki piłkarskie na mini boisko do piłki nożnej. Dzięki  ciągłej modernizacji tego obiektu tworzymy atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim mieszkańcom z terenu naszego sołectwa. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny  II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, cel operacyjny II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i Cel strategiczny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji, cel operacyjny  VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”

 

Utrzymanie terenów zielonych

Środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in. na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą w czynie społecznym, dzięki czemu powstaną piękne skwerki. Ładnie zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do dbania o wizerunek własnych posesji. 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – cel operacyjny  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” i cel operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

 

 

 Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów, która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG  jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym oraz „zatrzymanie”  ludzi  młodych na terenie gminy. 

W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie środków na organizację spotkań pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów.  

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za wizerunek wsi. Są to spotkania służące ww. celom, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, m.in.  Dzień Kobiet, Majówka, Festyn rodzinny- Jędrzejowice Open, Jędrzejki.  Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają szansę na „wyjście z domu”, gospodynie mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, młodzież swoje talenty artystyczne (np. koncert gitarowy) a także sportowe. Mieszkańcy dzięki tym spotkaniom spędzają swój wolny czas w sposób aktywny. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny VI.3  Upowszechnianie sportu i rekreacji – cel operacyjny VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel strategiczny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10  i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych

Środki finansowe w ramach tego zadania  zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do  prowadzenia dokumentacji sołectwa, w tym  zakup usług fotograficznych na potrzeby prowadzenia kroniki sołeckiej. Planuje się również zakup nowej drukarki na potrzeby sołectwa. 

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.4  „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel strategiczny III.2 Wzmacnianie sołectw i organizacji społecznych –  cel operacyjny  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”.

ROK 2017 - 7.993,27 zł

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

 1. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja - 3.502 zł
 2. Utrzymanie kosiarek (paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)- 400 zł
 3. Utrzymanie strony internetowej sołectwa - 600 zł
 4. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - 500 zł
 5. Utrzymanie terenów zielonych - 493 zł
 6. Zakup stołów o krzeseł w celu doposażenia kontenera- sali wiejskiej - 900zł
 7. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej - 1.298,27 zł
 8. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa, w tym zakup usług fotograficznych - 300 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2013, która polega na zagospodarowaniu terenu gminnego w miejscowości Jędrzejowice, poprzez wykonanie prac mechanicznych, porządkowych oraz wykonanie nasadzeń. W ten sposób zadbamy o  przestrzeń publiczną, podniesiemy atrakcyjność naszej miejscowości na szlaku turystyczno-rowerowym EuroVelo9. W roku 2017 planujemy wykonać prace związane z położeniem kostki betonowej na wjeździe, a także nasadzeniem krzewów i drzew ozdobnych. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2020: Cel operacyjny: I.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2: „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości  gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie kosiarek

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej - Husqvarna R53 oraz wykaszarki spalinowej -Husqvarna 333R,  umożliwi utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki wsi. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

Utrzymanie strony internetowej sołectwa

Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków  na utrzymanie strony internetowej sołectwa na  której zamieszczane będą informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej będzie można promować miejscowość. Zadanie zgodne jest  ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym  – działanie III.1.3  „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”

Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice

W ramach tego zadania mieszkańcy planują doposażenie placu, a także dalsze prace związane z  wykonaniem mini boisko do piłki nożnej oraz „ścieżki zmysłów”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano odnowienie urządzeń zabawowych, co wiąże się z zakupem farb i innych materiałów niezbędnych do wykonania tego przedsięwzięcia. Dzięki systematycznemu doposażeniu oraz dbałości o cały teren tworzymy atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim mieszkańcom z terenu naszego sołectwa.Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, działanie: II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i Cel operacyjny VI.6 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”

 

Utrzymanie terenów zielonych

Środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in. na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą w czynie społecznym, dzięki czemu powstaną piękne skwerki. Ładnie zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do dbania o wizerunek własnych posesji. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

 

Zakup stołów o krzeseł w celu doposażenia kontenera- sali wiejskiej

Do końca bieżącego roku na terenie naszej miejscowości ma zostać postawiony kontener, który będzie pełnił rolę sali wiejskiej, w  której będą mogli spotykać się mieszkańcy naszego sołectwa, będą odbywać się tu zebrania wiejskie i różnego rodzaju uroczystości np. Mikołajki.Dlatego niezbędne jest doposażenie kontenera w stoły  i krzesła. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…)„utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych””. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury” i Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”

 

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za wizerunek wsi. Są to spotkania służące ww. celom, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, m.in.  Dzień Kobiet, Majówka, Festyn rodzinny- Jędrzejowice Open, Jędrzejki.  Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają szansę na „wyjście z domu”, gospodynie mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, młodzież swoje talenty artystyczne (np. koncert gitarowy) a także sportowe. Mieszkańcy dzięki tym spotkaniom spędzają swój wolny czas w sposób aktywny.Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny Cel operacyjny VI.3  Upowszechnianie sportu i rekreacji - działanie  VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel operacyjny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie  III.1.4 : "Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10  i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych

Środki finansowe w ramach tego zadania  zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do  prowadzenia dokumentacji sołectwa, e tym  zakup usług fotograficznych na potrzeby prowadzenia kroniki sołeckiej. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”. .Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”.

ROK 2016 - 8.091,93 zł

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

 1. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja - 4.500 zł
 2. Utrzymanie kosiarek paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)   - 200 zł
 3. Wykonanie strony internetowej sołectwa - 700 zł
 4. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice    - 800 zł
 5. Utrzymanie terenów zielonych   - 491,93 zł
 6. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej- 1.100 zł
 7. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych - 300 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja.

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2013, która polega na zagospodarowaniu terenu gminnego w miejscowości Jędrzejowice, poprzez wykonanie prac mechanicznych, porządkowych oraz wykonanie nasadzeń. W ten sposób zadbamy o  przestrzeń publiczną, podniesiemy atrakcyjność naszej miejscowości na szlaku turystyczno-rowerowym EuroVelo9. W roku 2016 planujemy wykonać prace związane z budową punktu widokowego. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2020: 

Cel operacyjny: I.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2: „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości  gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

 

Utrzymanie kosiarek

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej - Husqvarna R53 oraz wykaszarki spalinowej -Husqvarna 333R,  umożliwi utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki wsi. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

 

Wykonanie strony internetowej sołectwa

Mieszkańcy planują założyć stronę internetową,  na której zamieszczane będą informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej będzie można promować miejscowość. Zadanie zgodne jest  ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym  – działanie III.1.3  „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”

 

Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice

W ramach tego zadania mieszkańcy planują doposażenie placu, a także chcą wykonać mini boisko do piłki nożnej, „ścieżkę zmysłów” oraz odnowienie całego  ogrodzenie, co wiąże się z zakupem farb i innych materiałów niezbędnych do wykonania tego przedsięwzięcia. Dzięki systematycznemu doposażeniu oraz dbałości o cały teren tworzymy atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim mieszkańcom z terenu naszego sołectwa. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, działanie: II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i Cel operacyjny VI.6 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”

 

Utrzymanie terenów zielonych

Środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in. na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą w czynie społecznym, dzięki czemu powstaną piękne skwerki. Ładnie zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do dbania o wizerunek własnych posesji. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

 

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za wizerunek wsi. Są to spotkania służące ww. celom, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, m.in.  Dzień Kobiet, Majówka, Festyn rodzinny- Jędrzejowice Open, Jędrzejki. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają szansę na „wyjście z domu”, gospodynie mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, młodzież swoje talenty artystyczne (np. koncert gitarowy) a także sportowe. Mieszkańcy dzięki tym spotkaniom spędzają swój wolny czas w sposób aktywny.Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny Cel operacyjny VI.3  Upowszechnianie sportu i rekreacji - działanie  VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel operacyjny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10  i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych

Środki finansowe w ramach tego zadania  zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do  prowadzenia dokumentacji sołectwa, e tym  zakup usług fotograficznych na potrzeby prowadzenia kroniki sołeckiej. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”.