foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

ROK 2016 - 8.091,93 zł

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego :

  1. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja - 4.500 zł
  2. Utrzymanie kosiarek paliwo, oleje, części zamienne oraz naprawa)   - 200 zł
  3. Wykonanie strony internetowej sołectwa - 700 zł
  4. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice    - 800 zł
  5. Utrzymanie terenów zielonych   - 491,93 zł
  6. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej- 1.100 zł
  7. Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych - 300 zł

Uzasadnienie wniosku:

Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”- kontynuacja.

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2013, która polega na zagospodarowaniu terenu gminnego w miejscowości Jędrzejowice, poprzez wykonanie prac mechanicznych, porządkowych oraz wykonanie nasadzeń. W ten sposób zadbamy o  przestrzeń publiczną, podniesiemy atrakcyjność naszej miejscowości na szlaku turystyczno-rowerowym EuroVelo9. W roku 2016 planujemy wykonać prace związane z budową punktu widokowego. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2020: 

Cel operacyjny: I.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2: „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości  gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

 

Utrzymanie kosiarek

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej - Husqvarna R53 oraz wykaszarki spalinowej -Husqvarna 333R,  umożliwi utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki wsi. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”.

 

Wykonanie strony internetowej sołectwa

Mieszkańcy planują założyć stronę internetową,  na której zamieszczane będą informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby mieszkańców. Ponadto dzięki stronie internetowej będzie można promować miejscowość. Zadanie zgodne jest  ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym  – działanie III.1.3  „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych …”

 

Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice

W ramach tego zadania mieszkańcy planują doposażenie placu, a także chcą wykonać mini boisko do piłki nożnej, „ścieżkę zmysłów” oraz odnowienie całego  ogrodzenie, co wiąże się z zakupem farb i innych materiałów niezbędnych do wykonania tego przedsięwzięcia. Dzięki systematycznemu doposażeniu oraz dbałości o cały teren tworzymy atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wszystkim mieszkańcom z terenu naszego sołectwa. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, działanie: II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” i Cel operacyjny VI.6 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”

 

Utrzymanie terenów zielonych

Środki w ramach przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in. na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy posadzą w czynie społecznym, dzięki czemu powstaną piękne skwerki. Ładnie zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do dbania o wizerunek własnych posesji. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – działanie  I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

 

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za wizerunek wsi. Są to spotkania służące ww. celom, a także działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, m.in.  Dzień Kobiet, Majówka, Festyn rodzinny- Jędrzejowice Open, Jędrzejki. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają szansę na „wyjście z domu”, gospodynie mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, młodzież swoje talenty artystyczne (np. koncert gitarowy) a także sportowe. Mieszkańcy dzięki tym spotkaniom spędzają swój wolny czas w sposób aktywny.Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny Cel operacyjny VI.3  Upowszechnianie sportu i rekreacji - działanie  VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel operacyjny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10  i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.

 

Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa,w tym zakup usług fotograficznych

Środki finansowe w ramach tego zadania  zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały do  prowadzenia dokumentacji sołectwa, e tym  zakup usług fotograficznych na potrzeby prowadzenia kroniki sołeckiej. Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania i upowszechniania idei samorządowej”.