foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

aktualności Gmina DzierżoniówW związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających na wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli, nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, w bieżącym roku na terenie gminy rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

 

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, o ustawowym obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych (np. rachunki, faktury).

 

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością wynikającą z ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości zbiornika, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika oraz uniemożliwiającą odpływ z niego nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast nieczystości ciekłe gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy usuwać z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok. W związku z tym, należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Zatem nie wystarczy posiadanie jednego rachunku. Rachunki za wywóz nieczystości ciekłych należy przechowywać przez okres 3 lat (podstawa prawna - art. 118 Kodeks cywilny).

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierżoniów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Dzierżoniów. Wykaz uprawnionych podmiotów znajduje się w zakładce ochrona środowiska/gospodarka odpadami/rejestry, uchwały

 

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.